محل نمایش بنر نرم افزار حسابداری
رویدادهای جدید
لیست محصولات
کاتالوگ نرم افزارهای مالی

تارا انتخاب حرفه ای ها

نامنام خانوادگیمدرک دانشگاهیرشته تحصیلی
سید محمدبنی هاشمکارشناسی ارشدنرم افزار
سید علی نبوی نژادکارشناسی ارشدمهندسی صنایع
نسرینحسن پورکارشناسیحسابداری
سید علیهاشمیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
فاطمهگزمهکارشناسیحسابداری
میر طیبعلویکارشناسیحسابداری
فرزانهفتاح حسینیکارشناسیحسابداری
محمدکرمی کلهرودیکارشناسیحسابداری
شهرامطاهری نجف آبادیکارشناسیحسابداری
علی اکبرامینیکارشناسیحسابداری
سعیدسهیل نیاکارشناسیحسابداری
هایدهپورسلطانیکاردانیحسابداری
مهدیمیر محرابیکارشناسیحسابداری
حسینکریمیکارشناسی ارشدحسابداری
اعظمکاظمیکارشناسیحسابداری
ملیحهاسماعیل زادهکارشناسیحسابداری
علیرضاعمو زاده خلیلیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
نویدجعفریکارشناسیحسابداری
عیسیبرزگرکارشناسی ارشدحسابداری
فاطمه طاهریکارشناسیحسابداری
حرمتقربانیکارشناسیمدیریت دولتی
طنازپیرداوریکارشناسی ارشدمهندسی مالی
وجیهخدابنده لوکارشناسیحسابداری
افسانهچالوشیکارشناسیحسابداری
سعیدبهروزیکارشناسیحسابداری
حسینبهروزی نیاکارشناسیمدیریت صنعتی
علی اکبرایزد بخشکارشناسیحسابداری
سانازسلیمی فردکارشناسیحسابداری
حسنباقریکارشناسی ارشدحسابداری
علی بیاتدکتریحسابداری
سعیده زارع فخر آبادیکارشناسیحسابداری
محسناحسنی زادهکارشناسیحسابداری
حسینجلالیکارشناسیحسابداری
ویداعباسیکارشناسیحسابداری
باقرفرقانیکارشناسیحسابداری
کبریرمضانیکارشناسیحسابداری
فهیمهمحبیکارشناسیحسابداری
سحرزاهدیکارشناسیحسابداری
حمیدسرایدارانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
بهاره جدیدیکارشناسیحسابداری
حسنایزدیکازشناسیحسابداری
سعیدیوسف نژادکارشناسیحسابداری
محمدقدیمیکارشناسیمدیریت بازرگانی
علیرضاحاج محمدی فردکارشناسیحسابداری
مرتضیحسین پورکارشناسیحسابداری
مجیدقادریکارشناسیحسابداری
موسیفرمانیکارشناسیحسابداری
سید رضامیر هادی توران پشتیکارشناسیبازرگانی
کاظمنصرت خواجهکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
مهدیاتحاد فردکارشناسی ارشدحسابداری
علیجعفریدکتریحسابداری
حسناویسیدکتریاقتصاد بازرگانی
حمید رضانصرتیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
الهامخلجیکارشناسیحسابداری
حسنتقوی فردود دکتریحسابداری
وحیدحسین پورکارشناسیحسابداری
علیرضامظاهریکارشناسیحسابداری
علیشریفی جزهکارشناسی ارشدمهندسی صنایع
غلامعلینجفیدکتریمدیریت دولتی
غلامحسیندهقاندارکارشناسیحسابداری
کامبیزگشتاسبکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی
مهدیحسینیکارشناسیمهندسی کامپیوتر-نرم افزار
روح اللهصلبیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
عباس زند عباس آبادیکارشناسی ارشدحسابداری
جاویدصابرکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
 سخاوتیکارشناسیحسابداری
 کاردانکارشناسیحسابداری
 معینکارشناسیحسابداری
 تاج بخشکارشناسیحسابداری
 فقهیکارشناسیحسابداری
Tel : 44237943  44237967  44237982        Fax : 44224515         Email: info@taragroup.ir

Copyright 2014, Tara Afzar Pars